ALGEMENE VOORWAARDEN


Beste Afnemer,

Crossyn Automotive B.V. (hierna: ‘Crossyn’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) biedt u haar CrossServices aan, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Crossyn Automotive B.V. (versie 2018-1).

Berijder

De natuurlijke persoon die een connected voertuig bestuurt en een Overeenkomst heeft gesloten met Crossyn.

CrossServices

Diensten die door Crossyn via de Portal worden aangeboden aan haar Afnemers en Berijders. CrossServices zijn gebaseerd op voertuigdata die vanuit het Device via een beveiligde verbinding naar het Platform worden verzonden.

Device

Apparaat geschikt om dataoverdracht uit een voertuig mogelijk te maken. 

Installateur

Het bedrijf dat Devices (de-)installeert en de dataoverdracht tot stand brengt of beëindigt. In de meeste gevallen zal de Installateur een Werkplaats zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot: merken, handelsnamen, domeinnamen, octrooien, industriële ontwerpen, auteursrechten, databankrechten en know-how met betrekking tot de CrossServices en andere producten en/of diensten van Crossyn.

Overeenkomst

Overeenkomst en/of verbintenis tussen u en Crossyn voor de levering van CrossServices.

Platform

Het Analytics of Things platform van Crossyn waar datastromen met elkaar worden gecombineerd, geanalyseerd en/of verrijkt ten behoeve van het aanbieden van CrossServices aan Berijders en Afnemers.

Portal

Omgeving waarmee o.a. CrossServices en Services inzichtelijk worden gemaakt voor Berijders en Afnemers.

Werkplaats

Bedrijf dat onderhoudswerkzaamheden en/of schadeherstel uitvoert aan voertuigen.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

1.       Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2018 van toepassing op alle aanbiedingen van Crossyn en op alle Overeenkomsten die Crossyn sluit of zal sluiten, alsmede op alle verbintenissen die voortvloeien uit de tussen u en Crossyn gesloten en te sluiten Overeenkomsten of precontractuele rechtsbetrekkingen. Crossyn kan haar rechten of plichten uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In geval van overdracht of uitbesteding door Crossyn zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing.

2.       Crossyn accepteert dus niet uw voorwaarden, onder welke benaming dan ook, en wijst deze uitdrukkelijk af.

3.       In de aanbieding en Overeenkomst zelf kunnen specifieke afspraken worden opgenomen. Wij merken uitdrukkelijk op dat deze afspraken gelden voor de desbetreffende aanbieding en Overeenkomst. In geval van strijdigheid prevaleren de afspraken in de desbetreffende aanbieding en Overeenkomst boven de op die aanbieding en Overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

4.       Crossyn is gerechtigd de voorliggende Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Crossyn zal u één maand voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden informeren over de voorgenomen wijzigingen. In een dergelijk geval zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden beschikbaar worden gesteld via de website, een e-mailbericht of via andere passende middelen. Indien u na inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van CrossServices, de Portal en/of enige andere door Crossyn aan u geleverde diensten of goederen, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de nieuwe Algemene Voorwaarden van Crossyn, welke alsdan vanaf de datum van inwerkingtreding op de Overeenkomst van toepassing zijn.

5.       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in enig opzicht geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is of wordt, zullen de overige bepalingen of zal het geldige deel van de ongeldige bepaling volledig van kracht en afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor de overige verplichtingen van u en Crossyn. Voorts zal de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling worden vervangen door een bepaling met zoveel mogelijk dezelfde juridische en commerciële strekking.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN

1.       Documenten die betrekking hebben op de aanbiedingen van Crossyn, zoals bijvoorbeeld prijslijsten of brochures, worden met de nodige zorgvuldigheid opgesteld. Crossyn kan u helaas niet garanderen dat de inhoud daarvan te allen tijde correct is. U kunt hieraan dan ook geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 4 CROSSSERVICES, DEVICES EN PORTAL

1.       Crossyn spant zich in om de overeengekomen CrossServices correct en tijdig conform de Overeenkomst te leveren. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen de door Crossyn opgegeven termijnen en levertijden evenwel nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.

2.       Crossyn kan u toegangscodes verstrekken. Alleen u bent verantwoordelijk voor het bewaren, geheimhouden, en beveiligen van deze toegangscodes en stelt Crossyn onmiddellijk op de hoogte bij onbevoegd gebruik. Bij (een vermoeden van) onbevoegd gebruik is Crossyn gerechtigd toegangscodes direct te blokkeren.

3.       U mag uw accountgegevens niet delen met enige andere (rechts)persoon. Elk verzoek dat Crossyn ontvangt via de Portal, wordt geacht door u te zijn geplaatst.

4.       De Devices met toebehoren zijn en blijven te allen tijde eigendom van Crossyn. Crossyn heeft het recht de Devices te vervangen. Crossyn mag kosten in rekening brengen voor de vervanging van een gestolen Device.

5.       CrossServices en de Portal mogen uitsluitend worden gebruikt conform de overeengekomen doelstellingen. Het is u niet toegestaan om CrossServices of de Portal te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen en/of (de aard van) de Overeenkomst met Crossyn.

6.       U staat er voor in dat alle gebruikers uit uw naam op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot de Portal en de ter beschikking gestelde CrossServices. Hiermee wordt bedoeld dat u zich als goed huisvader ontfermt over bijvoorbeeld uw medewerkers die gebruik maken van de Portal en CrossServices.

7.       Crossyn is gerechtigd om periodiek, met of zonder voorafgaande mededeling, naar eigen inzicht tijdelijke of permanente wijzigingen aan te brengen in CrossServices en/of de Portal. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van updates en upgrades voor zover deze van belang zijn voor het (algemene) gebruik van CrossServices en/of de Portal, een en ander naar oordeel van Crossyn. Vorenstaande brengt geen recht op schadevergoeding van u jegens Crossyn met zich mee.

8.       Crossyn is gerechtigd om periodiek, met of zonder voorafgaande mededeling, naar eigen inzicht CrossServices en/of de Portal tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor (preventief) onderhoud, te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer CrossServices en/of de Portal, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van u jegens Crossyn met zich meebrengt. Crossyn spant zich in om dit tot een minimum te beperken.

9.       Crossyn behoudt zich het recht voor om zonder ingebrekestelling uw toegang tot de Portal en CrossServices tijdelijk geheel of gedeeltelijk te beperken, indien: a) Crossyn daartoe verplicht is op basis van regelgeving, b) Crossyn vermoedt dat u onrechtmatig gebruik of misbruik maakt van CrossServices, het Device, de Portal of het Platform, c) u uw verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst niet, niet tijdig of niet juist nakomt, d) of u tijdens of na het sluiten van een Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan Crossyn hebt verstrekt. De betalingsverplichting blijft te allen tijde bestaan. Crossyn is in geen van deze gevallen gehouden tot betaling van enige schadevergoeding of restitutie als gevolg van het beperken van uw toegang tot de Portal en CrossServices.

Ingeval een Overeenkomst is beëindigd, zal Crossyn u terstond de toegang tot de Portal ontzeggen en CrossServices buiten gebruik stellen. In geen geval is Crossyn tot enige schadevergoeding of restitutie gehouden.

ARTIKEL 5 LEVERING DEVICES

1.      De aflevering van de Devices geschiedt aan het met u, de Werkplaats of de Berijder overeengekomen afleveradres. Indien er om welke reden dan ook niemand bij de aflevering aanwezig is, wordt de leverancier van Crossyn geacht de op de afleverbon vermelde Devices in de vermelde hoeveelheden te hebben afgeleverd. Na het moment van aflevering is degene waarbij de Devices zijn afgeleverd verantwoordelijk voor deugdelijk beheer en opslag van de Devices.

2.      De door Crossyn vastgestelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk in acht genomen. Indien Crossyn op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, meldt Crossyn dit zo spoedig mogelijk. Crossyn geeft, indien mogelijk, een realistische schatting van wanneer de betreffende levering zal plaatsvinden. In geen geval bestaat een recht op schadevergoeding in verband met een levering later dan opgegeven.

3.      Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien Crossyn daartoe haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

ARTIKEL 6 (DE-)INSTALLATIE EN GEBRUIK DEVICES

1.      Op verzoek van de Berijder zal de Installateur de Devices installeren dan wel de-installeren en de dataoverdracht tot stand brengen dan wel beëindigen door de Devices, het voertuig en de Berijder te koppelen of ontkoppelen via de Workshop Portal dan wel de Servicedesk. De Installateur is verantwoordelijk voor het juist identificeren van de Berijder en de juiste toepassing en (de-)installatie van de Devices.

2.      De Installateur (de-)installeert de Devices nadat zij daartoe door Crossyn is gecertificeerd. Certificering vindt automatisch plaats nadat de E-Learning module succesvol is doorlopen.

3.      Enkel de personen die de E-Learning module succesvol hebben doorlopen zijn gerechtigd tot het (de-)installeren van Devices en het tot stand brengen of beëindigen van dataoverdracht.

4.      De Installateur dient zich te houden aan de instructies, richtlijnen en aanwijzingen van Crossyn die verband houden met de installatie, de-installatie en het gebruik van de Devices.

5.      De Installateur staat ervoor in dat alle gebruikers uit haar naam op een verantwoordelijke wijze omgaan met de Devices.

6.      Het is niet toegestaan om anders dan met schriftelijke toestemming van Crossyn reparaties of andere werkzaamheden aan een Device te verrichten.

ARTIKEL 7 PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

1.       Alle door Crossyn gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), leverings- of verzendkosten en/of exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor uw rekening komen, tenzij anders vermeld. Wijzigingen ter zake zal Crossyn aan u zo spoedig mogelijk mededelen via de Portal of op enige andere passende wijze.

2.       Crossyn is gerechtigd de prijzen en tarieven aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig medegedeeld via de Portal of op enige andere passende wijze.

3.       De facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. De betaling dient plaats te vinden door storting of bijschrijving op een door Crossyn opgegeven bankrekening. De datum van het bankafschrift van Crossyn, waarop de storting of de bijschrijving van de betaling is vermeld, is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling.

4.       U erkent en aanvaardt dat u gedurende de contractperiode gehouden bent de overeengekomen prijzen te vergoeden, ongeacht of er gebruik gemaakt wordt van CrossServices en/of de Portal.

5.       Indien u betalingen via automatische incasso betwist, dient u Crossyn hiervan binnen 14 dagen op de hoogte te stellen.

6.       Indien u uw betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is Crossyn gerechtigd om vanaf dat moment over het niet betaalde factuurbedrag de wettelijke handelsrente, vermeerderd met herinnerings- en incassokosten in rekening te brengen.

Voor wat betreft al uw betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens Crossyn geldt in beginsel dat ieder beroep van u op opschorting, prijsvermindering en/of verrekening is uitgesloten.

ARTIKEL 8 KLACHTEN

1.       Klachten over CrossServices, Devices en/of de Portal hebben geen gevolg, indien zij niet binnen een redelijke termijn na de ontdekking van het mankement aan Crossyn zijn gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten.

2.       Klachten over een factuur hebben geen gevolg, indien zij niet uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk en onderbouwd aan Crossyn zijn gemeld. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn van 14 dagen wordt u geacht de factuur te hebben goedgekeurd en aanvaard.

3.       Volledigheidshalve zij, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 7.7 van de Algemene Voorwaarden, opgemerkt dat ook bij het tijdig indienen van een klacht over de afgenomen Devices, CrossServices, de Portal of een factuur ieder beroep op opschorting, prijsvermindering en/of verrekening uitgesloten is.

4.       Indien Crossyn van oordeel is dat een klacht gegrond is, is Crossyn uitsluitend gehouden tot een zo spoedig mogelijke nieuwe levering dan wel aanpassing van de factuur zonder dat u aanspraak heeft op enige schadevergoeding.

ARTIKEL 9 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1.       Alle auteursrechten, octrooirechten, en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot CrossServices, de Portal, het Platform, producten, diensten en enige andere documentatie, zijn het exclusieve eigendom van Crossyn.

2.       Slechts na volledige betaling van het ten gevolge van een gesloten Overeenkomst aan Crossyn verschuldigde, komt aan u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en intrekbaar recht toe om gebruik te maken van CrossServices en de Portal. Dit gebruiksrecht zal van kracht blijven totdat de Overeenkomst om welke reden of op welke wijze dan ook beëindigd wordt. CrossServices, de Portal en alle bijhorende softwarematige objecten blijven te allen tijde eigendom van Crossyn.

3.       De softwaretoepassingen van Crossyn en de inhoud daarvan zijn onder licentie aan u gegeven, niet verkocht, en Crossyn behoudt eigendomsrechten op alle kopieën van de softwaretoepassingen en de inhoud, ook na installatie op uw persoonlijke computers, mobiele telefoon, tablet en/of andere relevante toestellen.

4.       Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen van Crossyn en alle andere kenmerken van het Crossyn-merk (hierna: merkkenmerken van Crossyn) zijn uitsluitend eigendom van Crossyn. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geeft de Overeenkomst u geen enkel recht om één of meerdere van de merkkenmerken van Crossyn te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

5.       Het is u niet toegestaan de merken, namen of andere aanduidingen zoals aangebracht op Portals, producten, verpakkingen en/of documenten te verwijderen, te bedekken of te veranderen.

6.       Indien de opdracht voor CrossServices niet aan Crossyn wordt gegund, bent u verplicht om de complete documentatie met (onder meer) adviezen, tekeningen en ontwerpen binnen drie werkdagen na datum van de beslissing retour te zenden aan Crossyn, en eventueel gemaakte (digitale) kopieën permanent te verwijderen en aan Crossyn te verklaren dat u dit hebt uitgevoerd.

7.       U zult niet trachten om de Portal en/of CrossServices geheel dan wel gedeeltelijk te kopiëren, te verspreiden, te wijzigen of de broncode te achterhalen. U zult voorts niet: a) reproduceren, in (sub)licentie geven, (her)verkopen, verhuren, leasen, beschikbaar stellen van de Portal en/of CrossServices aan een derde partij, b) de werking van CrossServices, het Device, de Portal en het Platform verstoren, c) gebruik maken van CrossServices, het Device, de Portal en/of het Platform op een (andere) onrechtmatige wijze.

8.       In het geval dat Crossyn constateert dat van haar intellectuele eigendomsrechten onrechtmatig gebruik wordt gemaakt c.q. is gemaakt (door u of een derde), behoudt Crossyn zich het recht voor om volledige schadevergoeding te vorderen of andere rechten uit te oefenen.

ARTIKEL 10 BEPERKINGEN, GARANTIES EN VRIJWARING

1.       Gebruikmaking van CrossServices is enkel mogelijk bij hiervoor geschikte voertuigen.

2.       U bent verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een succesvolle dataoverdracht, en spant zich in om de dataoverdracht in stand te houden. U informeert de Berijder dat Crossyn diens gegevens verwerkt en indien benodigd contact opneemt voor de authenticatie van zijn connected voertuig en/of de Berijder zelf.

3.       De kwaliteit en de werking van CrossServices is afhankelijk van de toegang tot en de kwaliteit van de data en de verbinding voor dataoverdracht. Aangezien de verbinding kan worden verstoord door een externe bron en/of atmosferische omstandigheden en afhankelijk is van de radiodekking en datacapaciteit van het netwerk, kan de kwaliteit, de beschikbaarheid en/of doorvoersnelheid van CrossServices niet altijd en overal worden gewaarborgd. Crossyn is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

4.       Mede in verband met hetgeen is bepaald in lid 3 van dit artikel, zal Crossyn elke expliciete of impliciete garantie of voorwaarde afwijzen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of het niet vormen van een inbreuk van CrossServices, het Platform en de Portal. Crossyn verleent CrossServices op basis van een inspanningsverplichting.

5.       Crossyn geeft geen garanties dat CrossServices en de Portal vrij zijn van malware of andere schadelijke onderdelen.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

1.      Crossyn is slechts aansprakelijk voor schade overeenkomstig hetgeen is omschreven in de volgende leden van dit artikel, tenzij de betreffende schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Crossyn.

2.      Gelet op de aard van de technische en elektronische diensten en de daarmee gepaard gaande onzekerheden en mogelijke discrepanties, is Crossyn nimmer aansprakelijk voor:

a.  indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, gevolgschade, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, (software) schade aan connected voertuigen, letselschade, schade als gevolg van door derden opgelegde boetes, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van of door u aan Crossyn voorgeschreven zaken, materialen of software van derden en gevolgschade, zelfs indien Crossyn in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade;

b.  enige schade van welke aard ook, verband houdende met het tijdelijk niet, tijdelijk niet juist of tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van CrossServices en/of de Portal;

c.  enige schade van welke aard ook, verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur en/of internetverbindingen van u, Crossyn of derden;

d.  enige schade van welke aard ook, verband houdende met handelingen die Crossyn bevolen worden door middel van een gerechtelijke uitspraak of een gerechtelijk dwangbevel;

e.  enige schade van welke aard ook, verband houdende met zaken waarbij u zelf een verwijtbare handeling hebt gepleegd;

f.  enige schade van welke aard ook, verband houdende met onjuiste administraties welke zijn afgekeurd of om welke reden dan ook niet worden geaccepteerd door enige instantie (waaronder de Belastingdienst). U draagt te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid voor goedkeuring (vooraf en achteraf) door dergelijke instanties;

g.  enige schade van welke aard ook, verband houdende met het niet juist, niet volledig of niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die onder andere middels de Portal worden gecommuniceerd.

3.     Voor zover Crossyn in een bepaald geval geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is haar aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50% van alle in de zes maanden voorafgaand aan de vaststelling van haar aansprakelijkheid door Crossyn aan u gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door Crossyn aan u in die periode. Voor zover Crossyn ook geen beroep kan doen op de in dit lid genoemde beperking, geldt dat haar aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Crossyn per aanspraak te verstrekken uitkering dan wel tot maximaal het bedrag dat Crossyn in een voorkomend geval van een derde vergoed kan krijgen uit hoofde van regres.

4.   Crossyn is niet verantwoordelijk voor omgevingen in beheer van andere partijen waar mogelijk via de Portal en/of website van Crossyn naar gelinkt kan worden.

5.      Crossyn kan na het moment waarop CrossServices zijn geleverd nimmer aansprakelijk worden gesteld als gevolg van onbehoorlijke en onrechtmatige omgang met data door u. Crossyn kan er niet op toezien wat er met de data gebeurt na het leveringsmoment en om die reden bent u dan ook verantwoordelijk voor deugdelijk beheer van alle (persoons)gegevens, informatie, feedback, suggesties, tekst, inhoud of andere materialen die u in het kader van CrossServices ter beschikking worden gesteld.

6.      Crossyn is niet aansprakelijk voor een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Mocht Crossyn als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook te voldoen, dan is zij gerechtigd om de nakoming uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtstoestand zal zijn beëindigd.

7.      Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in ieder geval verstaan: oorlog, revoluties, terroristische acties, natuurrampen, transportbelemmeringen, extreme weersomstandigheden, watersnood, staking, brand, explosie, excessieve stijging van de vraag, gebrek aan personeel, overheidsingrepen, met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, materiaalgebrek, storing als gevolg van gebreken aan of beschadiging van machines of computers, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van Crossyn waardoor Crossyn op haar beurt haar verplichtingen jegens u niet meer kan nakomen, of iedere andere omstandigheid waar Crossyn geen invloed op kan uitoefenen.

8.      U erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de geleverde en/of beschikbaar gestelde CrossServices, Devices, Portal, producten en/of diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.

9.  De aansprakelijkheid van Crossyn wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst met u ontstaat in alle gevallen slechts indien u Crossyn onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Crossyn na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Crossyn in staat is adequaat te reageren.

10.     Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien: a) u hebt verzuimd maatregelen te nemen om de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan te beperken, en/of te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat, of b) u nalaat Crossyn zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en haar van alle relevante informatie te voorzien.

11.     Iedere vordering tot schadevergoeding van u jegens Crossyn vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

12.     Eventueel aan Crossyn gelieerde vennootschap(pen) kunnen door u niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade en/of kosten dan ook, ongeacht een eventuele bestuursfunctie van deze vennootschap(pen).

ARTIKEL 12 SCHADELOOSSTELLING

1.      U zult Crossyn schadeloos stellen en vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen, verliezen en onkosten van om het even welke aard (inclusief redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die voortkomen uit: 1) uw inbreuk op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en 2) uw overtreding van de wet of rechten van een derde partij.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING

1.      Alle vertrouwelijke informatie die gedurende de looptijd van een Overeenkomst tussen u en Crossyn zal worden uitgewisseld, dient met de nodige zorgvuldigheid te worden behandeld en zal niet openbaar worden gemaakt en niet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen.

2.  De geheimhoudingsverplichtingen gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van de openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

3.      Crossyn en u zijn niet gehouden tot geheimhouding van gegevens waaraan algemene bekendheid is gegeven, waarover de ontvangende partij reeds rechtmatig de beschikking had, of die door de ontvangende partij aantoonbaar zelfstandig buiten het kader van de Overeenkomst zijn ontwikkeld, dan wel op een rechtmatige wijze van een derde zijn verkregen.

4.    Crossyn en u staan er voor in dat hun medewerkers alsmede eventueel ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudings-verplichtingen nakomen.

ARTIKEL 14 PRIVACY

1.      Crossyn kan persoonsgegevens verwerken om bepaalde CrossServices aan te bieden. Crossyn neemt de privacy van Berijders uiterst serieus en gaat dan ook zorgvuldig om met gevoelige informatie. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt conform de geldende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, en meer in het bijzonder conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en de Telecommunicatiewet (Tw).

2.      Crossyn en u zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de AVG en, voor zover het Crossyn betreft, de Tw na te komen.

3.      Crossyn en u dragen zorg voor een mate van bescherming van persoonsgegevens die past bij de gevoeligheid van deze gegevens.

4.      Persoonsgegevens en data worden opgeslagen op het hoogwaardig beveiligde Platform. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan toegestaan en/of noodzakelijk is voor het realiseren van de overeengekomen doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.

5.      Crossyn verzamelt, analyseert en verrijkt data uit voertuigen. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden (waaronder u), tenzij de Berijder hiertoe expliciet toestemming heeft gegeven. Zonder toestemming van de Berijder voor de verwerking van persoonsgegevens, worden enkel niet-identificeerbare gegevens gebruikt voor statistische doeleinden.

6.        In het geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis die betrekking heeft op Crossyn, kunnen persoonsgegevens deel uit maken van overdraagbare data.

ARTIKEL 15 HIGH-SECURITY

1.        Crossyn zorgt voor hoogwaardige beveiliging van data en Persoonsgegevens en treft daarom passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van ongeoorloofde en/of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die verwerking en de gevoelige aard van de persoonsgegevens die Crossyn verwerkt met zich meebrengen.

2.      Ondanks dat Crossyn uitgebreide maatregelen treft ten behoeve van de beveiliging van persoonsgegevens, kan Crossyn de veiligheid van de gegevens niet voor 100% garanderen. Iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de verwerking van persoonsgegevens, zal door Crossyn worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien nodig bij de betrokkenen. Een dergelijke melding door Crossyn zal nimmer als tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins als onrechtmatige handeling worden beschouwd.

ARTIKEL 16 ONTBINDING

1.      Indien:

a.      het faillissement van u is aangevraagd of uitgesproken of verleend;

b.      u surséance van betaling of schuldsanering hebt aangevraagd dan wel deze is verleend;

c.       u onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over uw vermogen of een deel daarvan verliest;

d.      u komt te overlijden of zo uw bedrijf een rechtspersoon of (personen)vennootschap is ingeval van liquidatie of ontbinding;

e.      u enige op u rustende verplichting van minimaal EUR 5.000,00 jegens Crossyn uit welke hoofde dan ook niet, niet tijdig of niet juist nakomt;

f.        op eigendommen van Crossyn die u voor Crossyn houdt beslag wordt of is gelegd;

heeft Crossyn het recht door het enkel plaatsvinden van een van de bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of het door Crossyn aan u in bruikleen gegeven Device als haar eigendom terug te vorderen en/of enig(e) bedrag(en) door u aan Crossyn verschuldigd uit welke hoofde dan ook onmiddellijk in een som op te eisen. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Crossyn om in rechte te vorderen dat u wordt veroordeeld alle verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen en geldt onverminderd aanspraken van Crossyn op schadevergoeding.

ARTIKEL 17 SLOTBEPALINGEN

1.        Op deze Algemene Voorwaarden en andersoortige Overeenkomsten tussen Crossyn en u is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

2.        Geschillen tussen Crossyn en u die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en andersoortige Overeenkomsten/ verbintenissen tussen Crossyn en u worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

3.        Het door Crossyn niet uitoefenen van enig recht of niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

4.        De administratie van Crossyn strekt, behoudens tegenbewijs, tot volledig bewijs van het door u aan Crossyn verschuldigde uit welke hoofde dan ook in het kader van een tussen u en Crossyn gesloten Overeenkomst.

5.      U bent niet gerechtigd om uw rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met Crossyn over te dragen aan een derde partij.

CONTACTGEGEVENS CROSSYN

Crossyn Automotive B.V.

Burgemeester Brokxlaan 12

5041 SB Tilburg

E: info@crossyn.com

T: (+31) (0)85 015 0041